Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
post
page

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN APPELMAN MARKETING SUPPORT

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Opdracht: een overeenkomst waarbij de ene partij, opdrachtnemer, zich jegens de andere partij. Opdrachtgever, verbindt diensten te (doen) verrichten. 
 2. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan Appelman Marketing Support opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van diensten. 
 3. Appelman Marketing Support: opdrachtnemer die de opdracht uitvoert, hierna te noemen Appelman Marketing Support. 
 4. Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer. 
 5. Contract Periode: de overeengekomen duur van de opdracht. 
 6. Schade: alle directe en indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe/indirecte schade of direct/indirect verlies door derden. 
 7. Werkdag: kalenderdag (maandag t/m vrijdag), behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen, waarop werkzaamheden worden verricht gebaseerd op 8 uren, tenzij anders overeengekomen. 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking tot het door Appelman Marketing Support leveren van diensten, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 
 2. Deze voorwaarden worden gepubliceerd op de website van Appelman Marketing Support en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Indien opdrachtgever hierom verzoekt, zullen de leveringsvoorwaarden aan hem verstrekt worden. 
 3. Een verwijzing door opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van Appelman Marketing Support uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In dat geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In alle andere gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever en andere op documenten van opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard. 
 4. Overeenkomsten van opdracht komen schriftelijk tot stand uiterlijk 20 dagen na de fysieke aanvang van de overeengekomen opdracht, door ondertekening van partijen van de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging, vermeldende ten minste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en toepasselijke vergoedingen. 
 5. De in de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging genoemde verwachte looptijden en inzet zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend worden beschouwd. 
 6. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is Appelman Marketing Support gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht. 

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

 1. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door Appelman Marketing Support.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Appelman Marketing Support het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met opdrachtgever door anderen te laten verrichten dan Appelman Marketing Support. 
 3. Appelman Marketing Support zal ter uitvoering van de opdracht niet handelen in strijd met het recht, de statuten, besluiten van de organen en andere regelingen en reglementen van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever legt aan Appelman Marketing Support geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van opdrachtgever en/of de beroepsethiek.
 5. Appelman Marketing Support is pas dan bevoegd opdrachtgever te vertegenwoordigen nadat en in zover de bevoegdheden/procuratie zijn geregeld in de overeenkomst of in een nadere uitwerking daarvan. 
 6. Appelman Marketing Support dient, voordat uitbesteding tot stand komt, een daartoe door opdrachtgever aangewezen persoon op de hoogte te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Appelman Marketing Support dient zich daarbij te houden aan de bij opdrachtgever gebruikelijke (inkoop-) procedures. 
 7. Appelman Marketing Support zal periodiek en voorts aan het einde van de opdracht schriftelijk en mondeling aan opdrachtgever rapporteren inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen, tenzij anders is overeengekomen. 

In de eerste maand kan hierbij tevens een Plan van Aanpak inzake de opdrachtuitvoering worden geleverd, indien vooraf overeengekomen. 

 1. Overleg zal ten minste gevoerd worden als er: 
  1.  een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de opdracht; 
  2. een verschil van mening wordt geconstateerd met opdrachtgever omtrent de wijze van uitvoering van de opdracht door Appelman Marketing Support. 
 2. Appelman Marketing Support informeert opdrachtgever wanneer door welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. 
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Appelman Marketing Support aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Appelman Marketing Support worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Appelman Marketing Support zijn verstrekt, heeft Appelman Marketing Support het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING 

 1. De overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij partijen vóór het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken. 
 2. In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen, indien: 
  1. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard; 
  2. de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; 
  3. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd; 
  4. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij. 

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN 

 1. Appelman Marketing Support factureert aan opdrachtgever maandelijks achteraf, binnen twee weken na afloop van de betreffende maand, met vermelding van relevante gegevens. Betaling van het factuurbedrag dient – zonder recht op korting of verrekening – te geschieden binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur. Voldoet opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn de factuur, dan volgt Appelman Marketing Support de richtlijnen van de Wet Incassokosten (WIK). 
 2. Appelman Marketing Support is gerechtigd op basis van voorschot declaraties te factureren indien dit is overeengekomen met opdrachtgever. Verrekening van het voorschot vindt steeds per maand achteraf plaats, tenzij anders overeengekomen. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 4. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zonder enig recht op korting of verrekening, voor rekening van opdrachtgever, een en ander conform het liquidatietarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Appelman Marketing Support voert de overeengekomen opdracht, met inachtneming van nader overeengekomen uitwerkingen, naar beste weten en zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht, uit. 
 2. Appelman Marketing Support neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht. 
 3. Appelman Marketing Support is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Appelman Marketing Support is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid kenbaar behoorde te zijn. 
 4. Appelman Marketing Support is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade – al dan niet geleden door opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door Appelman Marketing Support. 
 5. De totale aansprakelijkheid van Appelman Marketing Support wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gefactureerde opdrachtsom tot maximaal het totaal van de factuurbedragen over de afgelopen drie maanden. 
 6. Opdrachtgever is gehouden om Appelman Marketing Support te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen. 
 7. Appelman Marketing Support is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een Appelman Marketing Support verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten en goederen. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten en goederen met een maximum van het bedrag dat de verzekering van Appelman Marketing Support in het betreffende geval uitkeert. 

ARTIKEL 7: OVERMACHT 

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Appelman Marketing Support kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, verkeersstoornissen, maatregelen van overheidswege alsmede de gevolgen hiervan, oorlog, mobilisatie, brand- of waterschade, overstroming of andere natuurrampen, diefstal, het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord, epidemieën en andere onvoorziene omstandigheden, ziekte of het overlijden van een onvervangbaar gebleken Appelman Marketing Support medewerker en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten. 
 2. Een partij die voorziet dat zij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij. 
 3. Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, uit hoofde van deze overeenkomst aan Appelman Marketing Support voor alle geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Appelman Marketing Support. 
 4. Indien Appelman Marketing Support bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur – zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

ARTIKEL 8: GEHEIMHOUDING EN NON-CONCURRENTIE 

 1. Partijen zullen zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als nadat deze tot een einde is gekomen jegens een ieder geheimhouding betrachten ten aanzien van alle tijdens de opdracht ter kennis genomen bijzonderheden van opdrachtgever en medewerkers, waarvan redelijkerwijs kan worden begrepen dat bekendmaking de belangen van opdrachtgever en medewerkers kan schaden. Appelman Marketing Support neemt in het kader van de opdracht alle in redelijkheid te eisen mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Enkel met toestemming van opdrachtgever of op grond van een wettelijke plicht mag Appelman Marketing Support bedoelde geheimhouding doorbreken. 
 2. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 
 3. Appelman Marketing Support zal eventueel in te zetten derden c.q. vervangers verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie met een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor in lid 8.1 omschreven en die de activiteiten van opdrachtgever en de daarmee gelieerde onderneming betreft. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na de beëindiging daarvan. 
 4. Appelman Marketing Support is bij de beëindiging van de opdracht en algehele voldoening van het aan Appelman Marketing Support verschuldigde gehouden, de van opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databestanden, onverwijld aan opdrachtgever ter beschikking te stellen. 

ARTIKEL 9: (INTELLECTUEEL) EIGENDOM 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (geheimhouding) behoudt Appelman Marketing Support zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege Appelman Marketing Support zijn ontwikkeld of reeds voorheen door haar of vanwege haar waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken als aparte post in de offerte, het aanbod, het Plan van Aanpak of de factuur zijn vermeld. 
 2. Alle door Appelman Marketing Support verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Appelman Marketing Support te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen aan derden. 
 3. Appelman Marketing Support behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

ARTIKEL 10: COMMUNICATIE 

 1. Opdrachtgever geeft Appelman Marketing Support toestemming het bedrijfslogo te gebruiken voor communicatiedoeleinden (zoals vermelding als klant op de website van Appelman Marketing Support). 

ARTIKEL 11: SLOTBEPALING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. 
 2. Appelman Marketing Support is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen. 
 3. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Appelman Marketing Support is Nederlands recht van toepassing. 
 4. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de werkzaamheden, offertes of overeenkomsten, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter. Op deze offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 5. Appelman Marketing Support hanteert een standaard bewerkingsovereenkomst. In deze bewerkingsovereenkomst zijn afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Appelman Marketing Support ten behoeve van de opdrachtgever vastgelegd. De opdrachtgever kwalificeert zich hierbij als ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Appelman Marketing Support kwalificeert zich als ‘bewerker’ in de zin van de Wbp met betrekking tot de persoonsgegevens die hij zal verwerken in de uitvoering van zijn dienstverlening.